Zasady użytkowania produktów OSHEI

Studio OSHEI zapewnia realizację zamówień dokładając wszelkich starań mających na celu zapewnienie jak najwyższych standardów profesjonalizmu, należy jednak zwrócić uwagę iż tworzone produkty mają charakter jednostkowy, wykonywane są na indywidualne zamówienie i mają wyjątkowy niepowtarzalny charakter wynikający z użytego materiału oraz projektu. Używany materiał posiada indywidualne niepowtarzalne cechy, mogące wpływać na ostateczny wygląd produktu (usłojenie, pęknięcia, barwa, ubytki różnego pochodzenia, kształt, itp.) stanowią one jednak naturalną cechę użytego materiału. W trakcie prac nad meblem powyższe elementy poddawane są obróce w sposó przyjęty przez Studio OSHEI, każdorazowe konsultacje z Klientem w tym zakresie nie są wymagane chyba iż  zamówienie wyraźnie to określa.   Lite drewno jak każdy materiał naturalny stale „żyje”,  czego konsekwencją może być jego „pracowanie” co stanowi naturalny jego proces.

 • Studio OSHEI na życzenie Klienta może wykonać meble na podstawie przesłanych przez niego materiałów (zdjęć, rysunków itp.) z wykorzystaniem własnej techniki, oraz materiałów. Klient związany jest w tym wypadku ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wynikających z praw autorskich i pokrewnych.
 • Studio OSHEI na życzenie Klienta może wykonać meble na podstawie jego indywidualnych sugestii odnośnie konstrukcji, użytego materiału itp Studio OSHEI nie ponosi jednak w takim wypadku odpowiedzialność za konsekwencje z tego wynikające.
 • Ze względu na charakter mebli  OSHEI do produkcji mebli  wykorzystywane jest drewno lite sklasyfikowane odpowiednio w kategoriach: B oraz C (wg. normy EN 975-1),  II oraz III ( wg. normy normy PN-66/D-01000 oraz normy PN-72-D-96002)
 • Kupujący bezpośrednio w momencie dostawy zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem a jego sposób wykonania nie budzi zastrzeżeń. W przypadku braku zgłoszonych zastrzeżeń uznaje się iż dostarczony towar został wykonany zgodnie z ustaleniami wynikającymi z zamówienia i kupujący nie zgłasza do niego zatrzeżeń, w razie stwerdzenia w późniejszym okresie elementów które nie zgadzają się z oczekiwaniami Klienta – firma OSHEI dołoży wszystkich starań by skorygować dodatkowo zakupiony towar wg oczekiwań  Klienta, nie stanowi to jednak formy reklamacji, a działania OSHEI nie stanowią formy realizacji owej reklamacji.
 • Klient wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanego produktu dla celów marketingowych,  z utajnieniem jakichkolwiek informacji na temat Klienta. W przypadku braku tego rodzaju zgody powinien on poinformować Studio OSHEI na adres studio@oshei.pl

Zasady użytkowania i konserwacji.

 • Meble wykonane z drewna, mimo swej określonej odporności na wilgoć, nie mogą mieć długotrwałego kontaktu z wodą
 • Mebli wykonanych z drewna nie należy przykrywać materiałami takimi jak : szkło, blaty szklane, pcv, folia, kamień po to aby zapewnić naturalny proces oddychania drewna, chyba iż wynika to z charakteru projektu.
 • W przypadku zalania substancją płynną (np. wodą) meble należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić całkowite wyschnięcie.
 • Do czyszczenia mebli nie należy używać dużej ilości wody oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących
 • Do konserwacji mebli olejowanych/woskowanych należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni olejowanych/woskowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta.
 • W przypadku mebli ręcznie malowanych do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych.
 • Meble drewniane przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 45%-60%
 • Użytkowanie mebli w warunkach o podwyższonej lub obniżonej wilgotności może doprowadzić do ich uszkodzenia (rozszczepienie elementów klejonych, pęknięcia, “łódkowanie” materiału). Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń nie może być podstawą do reklamacji. W szczególności korzystanie z ogrzewania podłogowego, kominka, czy innego źródła ciepła w bezpośrednim sąsiedztwie mebla może narazić go na powstanie w/w uszkodzeń.
 • Drewno jako materiał higroskopijny może ulegać zmianom pod kątem również jego rozmiarów czy koloru co stanowi jego naturalną cechę.
 • Meble zakupione w stanie surowym, niepomalowane, nie zostaną objęte gwarancją jeśli Klient nie zabezpieczy ich od razu po otrzymaniu mebli.
 • Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę.
 • Meble z założenia dostarczane są dedykowanym transportem, dającym najwyższy poziom bezpieczeństwa dostawy. Studio OSHEI ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mebli powstałe w trakcie transportu (nie dotyczy to sytuacji gdy dostawa odbywa się za pośrednictwem transportu zleconego przez Klienta)
 • Dostawa mebli realizowana jest pod wskazany w zleceniu adres, nie obejmuje z założenia wniesienia do mieszkania / domu (tzn dostawa “pod dom”) chyba iż odpowiednia opcja dostawy zostaje wyraźnie wskazana w zleceniu. W takim wypadku Studio Oshei nie ponosi odpowiedzialności za ew szkody powstałe w dostarczanych meblach oraz szkody powstałe w trakcie wnoszenia mebli lub ich montażu.

Zakupili Państwo produkt ekologiczny wysokiej jakości w 100% z naturalnego drewna. Muszą państwo jednak mieć świadomość, że nawet tego typu meble również zużywają się dlatego kilka podstawowych, powyższych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia ich żywotności. Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje mebli i pęknięcia gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Pęknięcia, wycieki żywicy, poszerzenia, zmiany odcienia, sęki, szorstkość powierzchni, różnice odcieni, wahania wymiarów stanowią naturalną charakterystykę drewna i nie mogą być podstawą do reklamacji.

Odpowiedzialność Studia OSHEI

Studio OSHEI nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie (przez Klienta).
 • Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z wskazanymi wyżej zalecanymi zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania.
 • Nierównomiernego wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału – drewno jako materiał naturalny może również ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV, może jaśnieć lub ciemnieć.
 • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu oraz ustawienia produktu, np. meble ustawione na podłodze z ogrzewaniem podłogowym, meble ustawione przy kominku lub bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych, w mocno nasłonecznionych miejscach.
 • Uszkodzenia powstałe przez ustawienie na meblach bardzo gorących oraz bardzo zimnych przedmiotów oraz czyszczenia środkami chemicznymi.
 • Uszkodzenia powstałe na wskutek kontaktu z wodą, zalania mebla wodą lub inną cieczą.
 • Uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności (przy niskiej wilgotności mogą powstać pęknięcia, szczeliny i rozszczepienia miejsc klejonych, przy wyższej wilgotności mogą powstać wypaczenia i nierówności).
 • Uszkodzenia powstałe podczas transportu mebli wykonanym na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną.
 • Uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni materiałami takimi jak szkło, pcv, folia, kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna,
 • Wady i uszkodzenia (z którymi Klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia, np. zarysowania, wgniecenia,
 • Zabrudzenia,
 • Stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji.
 • Szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
 • Uszkodzeń mechanicznych (np. rysy, obicia).
 • Firma OHEI zawsze dokłada wszelkich starań by projekty realizowane były w jak najkrótszym czasie. Standardowo w wstępnej wycenie zakładamy iż czas realiacji mieści się w przedziale 4-6 tygodni. Informacja ta nie stanowi jednak elementu umówy która formuowana jest w kolejnym etapie i indywidualnie akceptowana przez Klienta i nie określa dokładnej daty dostawy produktu. Ze względu na fakt iż mamy do czynienia z produktem wykonywanem na indywidualne zamówienie wystąpić mogą sytuację  gdy relizacja ulega wydłużeniu. Fakt ten nie stanowi elementu naruszenia warunków umowy, a tym samym podstawy do jej ewentualnego wypowiedzenia. 
 • Ze względu na indywidualny charakter produkcji w  momencie rozpoczęcia prac Klient traci prawo do jednostronnego rozwiązania umowy.  Wyjątek może stanowić jedynie indywidualne ustalenie z firmą OSHEI (uwarunkowane zaawansowaniem prac). W takiej sytuacji OSHEI zachowuje prawo do zachowania uiszczonego zadatku. W momencie rozpoczęcia prac nad produktem Klient traci prawo do zwrotu zadatku. Poprzez rozpoczęcie prac należy rozumieć potwierdzenie zamówienia. 

Za wady produktu nie zostaną uznane:

 • Zmiany zachodzące naturalnie, podczas eksploatacji mebla.
 • Właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału.
 • Naturalne różnice w odcieniu drewna.
 • Widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej drewna).Ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel – element anatomicznej budowy drewna).
 • Różnice w odcieniach poszczególnych elementów mebla
 • Ubytki w materiale dowolnego pochodenia
 • Ze względu na fakt iż meble OSHEI wykonywane są ręcznie z naturalnego drewna dopuszczalne są drobne różnice rozmiarowe, oraz niedoskonałości drewna, związane z jego charakterem oraz obróbką.

Postępowanie reklamacyjne.

W przypadku pojawienia się w trakcie użytkowania produktu innych wad niż wymienione wyżej a wpływających na użytkowanie przedmiotu Klient powinien niezwłocznie (nie później niż 7 dni od ujawnienia wady) zgłosić reklamację, przekazując odpowiednia informację na adres: studio@oshei.pl. Informacja powinna zawierać opis wady, datę jej ujawnienia. Na prośbę Studia Oshei  Klient prześlę fotografię pozwalającą na pełniejszą ocenę powstałej szkody. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.

W przypadku wykorzystywania zamówienia do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi zostaje wyłączona (przepis art. Art. 558 § 1 KC)

Po uznaniu reklamacji reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia produktu do miejsca przeprowadzenia naprawy wskazanym przez Studio OSHEI Reklamowany produkt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu. Gwarant nie ponosi kosztów transportu. Odpowiedzialność Studia OSHEI wynikająca z pojawienia się wad za którą Studio ponosi odpowiedzialność wygasa z upływem 10  miesięcy od zakupu produktu.