Zasady użytkowania produktów OSHEI

Założenia ogólne:

 • Studio OSHEI zapewnia realizację zamówień dokładając wszelki starań mających na celu zapewnienie jak najwyższych standardów profesjonalizmu, należy jednak zwrócić uwagę iż tworzone produkty mają charakter jednostkowy, wykonywane są na indywidualne zamówienie i mają wyjątkowy niepowtarzalny charakter wynikający z użytego materiału oraz projektu. Używany materiał posiada indywidualne niepowtarzalne cechy, mogące wpływać na ostateczny wygląd produktu (usłojenie, pęknięcia, barwa, kształt itp.) stanowią one jednak naturalną cechę użytego materiału. Lite drewno jak każdy materiał naturalny stale „żyje”,  czego konsekwencją może być jego „pracowanie” co stanowi naturalny jego proces.
 • Studio OSHEI na życzenie Klienta może wykonać meble na podstawie przesłanych przez niego materiałów (zdjęć, rysunków itp.) z wykorzystaniem własnej techniki, oraz materiałów. Klient związany jest w tym wypadku ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wynikających z praw aktorskich i pokrewnych.
 • Studio OSHEI na życzenie Klienta może wykonać meble na podstawie jego indywidualnych sugestii odnośnie konstrukcji, użytego materiału itp Studio OSHEI nie ponosi jednak w takim wypadku odpowiedzialność za konsekwencje z tego wynikające.
 • Klient wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanego produktu dla celów marketingowych,  z utajnieniem jakichkolwiek informacji na temat Klienta. W przypadku braku tego rodzaju zgody powinien on poinformować Studio OSHEI na adres studio@oshei.pl

Zasady użytkowania i konserwacji.

 • Meble drewniane muszą być zabezpieczone odpowiednim preparatem do drewna.
 • Meble wykonane z drewna, mimo swej określonej odporności na wilgoć, nie mogą mieć długotrwałego kontaktu z wodą
 • Mebli wykonanych z drewna nie należy przykrywać materiałami takimi jak : szkło, blaty szklane, pcv, folia, kamień po to aby zapewnić naturalny proces oddychania drewna
 • W przypadku zalania substancją płynną (np. wodą) meble należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić całkowite wyschnięcie.
 • Do czyszczenia mebli nie należy używać dużej ilości wody oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących
 • Do konserwacji mebli olejowanych/woskowanych należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni olejowanych/woskowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta.
 • W przypadku mebli ręcznie malowanych do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych.
 • Meble drewniane przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 45%-60%
 • Meble zakupione w stanie surowym, niepomalowane, nie zostaną objęte gwarancją jeśli Klient nie zabezpieczy ich od razu po otrzymaniu mebli. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę.
 • Zakupili Państwo produkt ekologiczny wysokiej jakości w 100% z naturalnego drewna. Muszą państwo jednak mieć świadomość, że nawet tego typu meble również zużywają się dlatego kilka podstawowych, powyższych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia ich żywotności. Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje mebli i pęknięcia gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Pęknięcia, wycieki żywicy, poszarzenia, zmiany odcienia, sęki, szorstkość powierzchni, różnice odcieni, wahania wymiarów stanowią naturalną charakterystykę drewna i nie mogą być podstawą do reklamacji.

Odpowiedzialność Studia OSHEI

 • Studio OSHEI nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie (przez Klienta).
 • Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania.
 • Nierównomiernego wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału – drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV, może jaśnieć lub ciemnieć.
 • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu oraz ustawienia produktu, np. meble ustawione na podłodze z ogrzewaniem podłogowym, meble ustawione przy kominku lub bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych, w mocno nasłonecznionych miejscach.
 • Uszkodzenia powstałe przez ustawienie na meblach bardzo gorących oraz bardzo zimnych przedmiotów oraz czyszczenia środkami chemicznymi.
 • Uszkodzenia powstałe na wskutek kontaktu z wodą, zalania mebla wodą lub inną cieczą.
 • Uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności (przy niskiej wilgotności mogą powstać pęknięcia i szczeliny, przy wyższej wilgotności mogą powstać wypaczenia i nierówności).
 • Uszkodzenia powstałe podczas transportu mebli wykonanym na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną.
 • Uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni materiałami takim jak szkło, pcv, folia, kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna,
 • Wady i uszkodzenia (z którymi Klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia, np. zarysowania, wgniecenia,
 • Zabrudzenia,
 • Stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji.
 • Szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
 • Uszkodzeń mechanicznych (np. rysy, obicia).

Za wady produktu nie zostaną uznane:

 • Zmiany zachodzące naturalnie, podczas eksploatacji mebla.
 • Właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału.
 • Naturalne różnice w odcieniu drewna.
 • Widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej drewna).
 • Ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel – element anatomicznej budowy drewna).


Postępowanie reklamacyjne.

W przypadku pojawienia się w trakcie użytkowania produktu innych wad niż wymienione wyżej a wpływających na użytkowanie przedmiotu Klient powinien niezwłocznie (nie później niż 7 dni od ujawnienia wady) zgłosić reklamację, przekazując odpowiednia informację na adres: studio@oshei.pl. Informacja powinna zawierać opis wady, datę jej ujawnienia.
Na prośbę Studia Oshei  Klient prześlę fotografię pozwalającą na pełniejszą ocenę powstałej szkody.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.
Po uznaniu reklamacji reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia produktu do miejsca przeprowadzenia naprawy wskazanym przez Studio OSHEI
Reklamowany produkt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu.
Gwarant nie ponosi kosztów transportu.
Odpowiedzialność Studia OSHEI wynikająca z pojawienia się wad za którą Studio ponosi odpowiedzialność wygasa z upływem 12  miesięcy od zakupu produktu.